Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Program formacyjny

biblia7

 biblia7  

                     FORMACJA – jest to pewien proces, który poprzez poznanie i weryfikację, w mocy autorytetu i zobowiązującej hierarchii wartości prowadzi do realizacji działań.

                    FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA – to stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego.     (Jan Paweł II, Christifideles Laici)

 

Jest to propozycja drogi dojrzewania w wierze dla uczestników (dorosłych, rodzin, kapłanów, osób konsekrowanych i in.)

Celem jest kształtowanie chrześcijańskiej dojrzałości, która wyraża się poprzez osobistą relację do Jezusa Chrystusa oraz zaangażowanie się we wspólnocie oraz misję Kościoła

Formacja chrześcijańska obejmuje następujące elementy:

1.doświadczenie Chrystusa

2.doświadczenie wspólnoty wierzących

3.aktywna miłość bliźniego

Droga formacji przebiega poprzez kolejne etapy:

  • udział w spotkaniach kręgu
  • podejmowanie odpowiedzialności
  • ewangelizacja

W trakcie poszczególnych etapów obok pracy osobistej ważną rolę odgrywają spotkania formacyjne (co 2 tygodnie), obozy rekolekcyjne, które odbywają się w wakacje oraz kursy ewangelizacyjne

Udział w spotkaniach obejmuje:

-udział we Mszy Świętej poprzedzającej spotkanie 1 raz na 2 tygodnie

-udział w spotkaniu tematycznym i lectio divina

-udział w obozie rekolekcyjnym

-pomoc w czynnościach porządkowych na spotkaniach

Podejmowanie odpowiedzialności obejmuje:

-włączenie się w obsługę Mszy Św.(czytanie, śpiew, modlitwa wiernych)

-prowadzenie modlitwy brewiarzowej

-prowadzenie lectio divina lub spotkania tematycznego opartego o Pismo Św.

-Prowadzenie modlitwy na zakończenie

-udział w dodatkowej Mszy Św. W tygodniu

-modlitwa rodzinna

-codzienna medytacja Pisma Św.

Ewangelizacja obejmuje:

-współorganizacja Tygodnia Biblijnego w parafii

-współorganizacja Nabożeństwa Biblijnego

-prowadzenie modlitwy brewiarzowej dla parafian

-współorganizacja kursów ewangelizacyjnych i obozów rekolekcyjnych

Dodaj komentarz