Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

III Ogólnopolski Tydzień Biblijny 8-15 maja 2011

 

 

Mów, o Panie, Twój Kościół Cię słucha!


8.05. 2011  niedziela

SŁUCHAĆ  PANA –  POZNAWAĆ  PISMA

Słuchać  Pana w Kościele w dobie obecnej  oznacza to samo co dla pobożnego Żyda czytać Słowo Boże, aby napełniać się myśleniem samego Boga. Myślenie Boga jest niezmienne i w perspektywie całych tysiącleci okazuje się najlepsze dla człowieka. To Słowo jest odpowiedzią na konkretne problemy poszczególnych ludzi, środowisk, narodów i całego świata. Odchodzenie od tego myślenia, a w konsekwencji działania, okazuje się w skutkach  nieszczęściem dla człowieka.

Łk 24, 25-27

„O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał  im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.”

Czy napełniasz się myśleniem Bożym każdego dnia poprzez czytanie Słowa Bożego? Jeżeli nie, to co ci w tym przeszkadza? Wymień te przeszkody. Pomódl się: Jezu, pragnę czytać Słowo Boże i je realizować w swoim życiu. Pozwól mi pokonywać moje przeszkody.

9.05. 2011 poniedziałek

SŁUCHAĆ  PANA – KOŚCIÓŁ  NALEŻY  DO  JEZUSA

Kościół nie jest własnością żadnego człowieka. Parafia nie jest własnością  księdza proboszcza. Jest on tylko jej zarządzcą. Także żaden człowiek nie jest własnością drugiego człowieka. Dzieci nie są własnością swoich rodziców, ani współmałżonek  własnością  drugiego współmałżonka. Jezus Chrystus nabył człowieka swoją krwią. Jesteśmy obdarowani Kościołem, kapłanem, drugim człowiekiem.

Dz 20, 28-29 (przeczytaj 3x)

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w których Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali  Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.”

Należymy do Jezusa, bo on nas nabył swoją krwią. Jesteśmy darem, jesteśmy PODMIOTEM. Czy nie traktujesz  siebie zbyt surowo? Czy pozwalasz sobie na odpoczynek, chorowanie? Czy traktujesz drugiego człowieka jako dar i podmiot, godny miłości? Pomódl się: Jezu w twoich oczach jestem najwyższą wartością. Pozwól mi kochać siebie i tak samo kochać drugiego człowieka.

10.05. 2011  wtorek

SŁUCHAĆ PANA – ROZEZNAWAĆ  NADEJŚCIE  PANA

Święty Szczepan przemawiając do Żydów, zarzucał im zamknięcie na zmiany konieczne w ich życiu, a w  konsekwencji zamknięcie na przyjście Mesjasza, który objawił się inaczej niż oni się spodziewali. Tak samo w naszym życiu konieczne są zmiany, ponieważ  ja się zmieniam, drugi człowiek się zmienia, świat się zmienia. Konieczne są zmiany, aby ostatecznie  przygotować się na przyjście Pana w naszej śmierci.

Dz 7,51-52 (przeczytaj 3x)

„Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego.”

1. Czy widzisz potrzebę zmian w swoim życiu? Czy akceptujesz zmiany, które przychodzą z wiekiem? Jakie są to zmiany? Wymień je. Pomódl się: Jezu wiem, że zmiany są konieczne w moim życiu. Pozwól mi je  akceptować. Uzdolnij mnie do koniecznych zmian w moim życiu.

11. 05. 2011  środa

SŁUCHAĆ  PANA – TRUDNOŚCI   ŁASKĄ

Prześladowania  w życiu chrześcijan  stały się źródłem  rozprzestrzeniania się  Dobrej Nowiny.  Inni mogli usłyszeć i spotkać się z Żywym Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa. Trudna łaska jest szczególnie owocna w naszym życiu. Najważniejsze, aby ją przeżywać wraz z Jezusem. Trudności i cierpienie są zawsze wezwaniem, aby przekraczać siebie. W konsekwencji stają się darem dla mnie i dla innych.

Dz 8,3-5 (przeczytaj 3x)

„A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.”

Jak przyjmujesz trudną łaskę w swoim życiu w postaci  niepowodzeń, cierpienia?  Czy zapraszasz Jezusa we wszystkie te sytuacje? Pomódl się: Jezu, nie potrafię przyjmować trudnej łaski w swoim życiu. Spraw, aby stała się błogosławieństwem dla mnie i dla innych.

12. 05. 2011  czwartek

SŁUCHAĆ  PANA – ODPOWIADAĆ  NA  BOŻE  WEZWANIA

Wraz z prześladowaniem  chrześcijan  Filip zostaje zaprowadzony do Samarii, aby tam głosić Jezusa Chrystusa. Jest prowadzony w tej wędrówce i otrzymuje konkretne polecenia od anioła  Pańskiego. Filip odpowiada na Boże wezwanie. W naszej codzienności również potrzebujemy mieć gotowość na odbiór  Bożych wezwań. Potrzebujemy być otwarci na świat ducha przez modlitwę, czytanie Słowa Bożego, post. „Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

Dz 8, 26-27 (przeczytaj 3x)

„Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta- powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.”

1. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną, należy do świata duchowego jak i  materialnego. Czy czujesz się mieszkańcem świata duchowego? Czy nie zredukowałeś (-aś) swojego życia do rzeczy materialnych? Pomódl się: Jezu pozwól mi głęboko doświadczać swojej cielesności, ale także wymiaru duchowego, ponieważ moja ojczyzna jest w niebie.

13. 05. 2011  piątek

SŁUCHAĆ  PANA – JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY  DAWCĄ  PRZEMIANY

Bóg wyznacza miarę złu czynioną  pierwszym chrześcijanom przez Szawła z Tarsu. Jezus zmartwychwstały jest  inicjatorem jego przemiany. Pozwala mu doświadczać wiele zła w swoim życiu, aby w przyszłości było raną  rodzącą  determinację, oddanie  i głoszenie Jezusa zmartwychwstałego całemu ówczesnemu światu. Bóg dopuszcza także wiele zła w naszym życiu, aby wyprowadzać z tego niewyobrażalne dobro. Bóg jest mistrzem  w tej  dziedzinie. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.(Rz 5,20b)

Dz 9, 3-5 (przeczytaj 3x)

„Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle jasność z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie?- powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.”

Czy pozwalasz Bogu działać w swoim czasie?  Czy potrafisz przebaczyć sobie i innym zło, które ciebie naznaczyło na całe życie? Uświadom sobie to zło. Pomódl się: Jezu uzdolnij mnie do przebaczenia sobie i innym. Pozwól, aby z tej rany wypływało życie.

14. 05. 2011  sobota

SŁUCHAĆ  PANA –  REALIZOWAĆ  JEGO  PLAN

Najważniejszą  sprawą w życiu apostołów było realizowanie planu Bożego wobec ich życia, bycie w zażyłych relacjach z Jezusem, bycie zwyczajnie Jego przyjacielem. Konsekwencją takiej postawy było przynoszenie obfitego owocu. Jezus zaprasza nas na tę samą drogę – bycie przyjacielem Jezusa i realizowanie Jego planu w naszym życiu. Decyzja należy tylko do nas.

J 15, 16 (przeczytaj 3x)

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”

Czy pragniesz być przyjacielem Jezusa, dzielić się swoimi problemami i radościami, ale także wsłuchiwać się w Jego pragnienia, radości i  problemy?  Pomódl się: Jezu pragnę byc twoim przyjacielem, ale nie wiem co to znaczy. Naucz mnie tego.

Dodaj komentarz